اندیشه اسلامی

مؤلفه های سعادت
ایمان، باور توأم باعمل، آنچنانکه فرهنگ قرآنی معین میکند، مساوی ست
با تمام شرایط خوشبختی و سعادت، ازنظر احتیاجات و
نیازهایی که یک انسان برای خود تصور بکند.
شناخت هدف )هدایت( - رهایی از وسوسهها )اطمینان و امن( - خروج از ظلمت )نور( - جبران لغزشها - ثمربخش دانستن تلاش - برخورداری از تکیهگاه مطمئن - برخورداری از نصرت الهی - رسیدن به هدف - بهرهمندی از نعمات الهی - برتری بر جبهه مخالفان - پیروزی بر دشمنان - پاداش اخروی

اطلاعات

نام:اندیشه اسلامی
تعداد کارت‌ها:15 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:morteza khosh
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=99991-1622-4227
توضیحات:درس اندیشه اسلامی دانشگاهای جهاد دانشگاهی

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت