tol

admonish
v warn caution advise

The witness was admonished for failing to answer the question.

اگاه کردن، نصیحت کردن، پند دادن، وعظ کردن

اطلاعات

نام:tol
تعداد کارت‌ها:50 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مهیار جعفری
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=97638-3886-10834
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت