درس اول

1)kommentieren
2)kommunizieren
3)sozial
1)kommentiert/erklären/اظه ار نظرکردن
2)kommuniziert/ Kontakt haben/
تعامل،ارتبا برقرار کردن
3)adj/gesellschaftlic h/اجتماعی

اطلاعات

نام:درس اول
تعداد کارت‌ها:13 کارت
زبان روی کارت:آلمانی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=8902-2823-7675
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت