آناتومی

عضلات گروه قدامی ساعد
1.pronator Teres
2.Flexor carpi radialis
3.flexor digiorom superficialis
4.flexor carpi ulnaris
5.flexor digitorum profonus
6.Flexor pollicis Longus

اطلاعات

نام:آناتومی
تعداد کارت‌ها:122 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=87297-2926-8010
توضیحات:آناتومی

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت