زیست شناسی

ژنتیک
۴۳)اگه بین والدین و فرزندان شباهت گروه خونی ABO وجود نداشته باشه دوحالت داریم:
۱-پدر و مادر به صورت AB×OO باشند
۲-پدر و مادر به صورت AA×BB باشند
۴۴)گروه خونی o منفی دهنده عمومیِ و گروه خونی AB مثبت گیرنده عمومیِ!
۴۵)مار های حاصل از بکرزایی همگی برای همه صفات خالص هستند!
۴۶)اولین و دومین جسم قطبی در تشکیل مار حاصل از بکرزایی هیچ نقشی ندارن و میتونند هر ژنوتیپی داشته باشند!!!
۴۷)لوبیا گیاهی دولپه هست!
۴۸)گامت ها در نهاندانگان غیر متحرک اند!

اطلاعات

نام:زیست شناسی
تعداد کارت‌ها:58 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=82723-3060-8455
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت