vocab1

she crumpled the letter and threw it away
نامه را مچاله کرد و دور انداخت

اطلاعات

نام:vocab1
تعداد کارت‌ها:25 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:اشکان عباسی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=37112-1391-3669
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت