لینوکس

#!/bin/bash
# Make a backup set of files
for value in $1/*
do
used=$( df $1 | tail -1 | awk '{ print $5 }' | sed 's/%//' )
if [ $used -gt 90 ]
then
echo Low disk space 1>&2
break
fi
cp $value $1/backup/
done
#!/bin/bash
# Make a backup set of files
for value in $1/*
do
if [ ! -r $value ]
then
echo $value not readable 1>&2
continue
fi
cp $value $1/backup/
done

اطلاعات

نام:لینوکس
تعداد کارت‌ها:315 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:علیرضا کردلو
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=1691-2974-9186
توضیحات: در ویل بی بلود

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت