فهرست جعبه‌ها

نتایج

صفحه 1 از 5

504 واژه

انگلیسی به فارسی

504 کارت 413 دانلود

125 واژه ضروری

انگلیسی به فارسی

125 کارت 167 دانلود

مجموعه 1100 واژه

انگلیسی به فارسی

1075 کارت 120 دانلود

زبان اول دبیرستان

انگلیسی به فارسی

463 کارت 98 دانلود

زبان پیش دانشگاهی

انگلیسی به فارسی

1799 کارت 58 دانلود

504 واژه - مترادف لغات

انگلیسی به انگلیسی

500 کارت 52 دانلود

450 واژه تافل

انگلیسی به انگلیسی

506 کارت 51 دانلود

حسابداری

انگلیسی به فارسی

5448 کارت 49 دانلود

زبان دوم دبیرستان

انگلیسی به فارسی

340 کارت 43 دانلود

لغات زبان ایتالیایی

ایتالیایی به فارسی

672 کارت 39 دانلود

917 کارت تافل

انگلیسی به فارسی

917 کارت 38 دانلود

زبان سوم دبیرستان

انگلیسی به فارسی

1376 کارت 37 دانلود

روزنامه

انگلیسی به فارسی

646 کارت 31 دانلود

فارسی پیش دانشگاهی

فارسی به فارسی

340 کارت 30 دانلود

افعال

انگلیسی به فارسی

513 کارت 30 دانلود

1100 واژه GRE - مترادف لغات

انگلیسی به انگلیسی

1104 کارت 29 دانلود

فارسی سوم دبیرستان

فارسی به فارسی

416 کارت 26 دانلود

عربی اول دبیرستان

عربی به فارسی

343 کارت 24 دانلود

97 فعل پر کاربرد فرانسوی

فرانسوی به انگلیسی

97 کارت 23 دانلود

فارسی دوم دبیرستان

فارسی به فارسی

354 کارت 22 دانلود
صفحه 1 از 5