زبان 504 با تلفظ

complacent
kəmˈplāsənt
self-satisfied ,showing smug or uncritical satisfaction with oneself or one's achievements.

اطلاعات

نام:زبان 504 با تلفظ
تعداد کارت‌ها:479 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:جواد پورزمانی
آدرس:
توضیحات:مترادف لغات 504 واژه به انگلیسی

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت