فهرست جعبه‌ها

نتایج

لغات زبان ایتالیایی

ایتالیایی به فارسی 672 کارت

رایگان

626 لغت متداول ایتالیایی

ایتالیایی به انگلیسی 626 کارت

رایگان

لغات ایتالیایی سطح b1

ایتالیایی به فارسی 991 کارت

رایگان

لغات ایتالیایی برای celi

ایتالیایی به فارسی 424 کارت

رایگان